Archive for February, 2010

נפתח סניף עובדי מרכזי המתדון

Sunday, February 21st, 2010

 

אודות הטיפול במרכזי מתדון בישראל

התמכרות לסמים נחשבת ברפואה ועל ידי ארגוני הבריאות כמחלה כרונית הדורשת טיפול. בישראל ישנם כ- 2,800 מטופלים ב- 12 מרכזים הפזורים ברחבי הארץ. עשרה מהם מופעלים על ידי “האגודה לשירותי בריאות הציבור”. הטיפול במרכזים נובע מאסכולת טיפול המכונה בשפה המקצועית “צמצום הנזק” – גישה אשר מבקשת להקל בתופעות הנלוות להתמכרות לסמים, כגון: עבריינות, זנות והפצת מחלות זיהומיות.

הפעילות של מרכזי המתדון מסייעת למטופלים להפסיק שימוש בסמי רחוב, לחדול מעבריינות, לחדש קשר עם משפחותיהם, להצטרף למעגל העבודה ולטפל בעצמם פיזית ונפשית.

הטיפול התרופתי, הניתן באמצעות התרופות מתדון או סובוטקס, נותן מענה פיזי להתמכרות להירואין. תרופות אלו הינן ממכרות ועלולות להיות מסוכנות ללא פיקוח רפואי נאות. מנגד, התמדה בטיפול במסגרת מקצועית וקפדנית עשויה לשנות את כל אורח חייו של המכור.

הטיפול במתדון, הקיים בישראל החל משנת 1972, הוכח כטיפול בעל אחוזי הצלחה גבוהים ביחס לשיטות טיפול אחרות. לאחר שהתברר למשרד הבריאות, שבהעדר מסגרות טיפול מקצועיות ובהעדר טיפול פסיכו-סוציאלי מלווה, נעשה שימוש לא מפוקח ולא מועיל במתדון, נפתחו מרכזי המתדון, שהועברו לתפעול “האגודה לשירותי בריאות הציבור”.

 

אודות התארגנות עובדי מרכזי המתדון

לאחר שנים של פטור ממכרז, בשנת 2006, משרד הבריאות החליט להוציא את מרכזי הטיפול התרופתי במתדון (אדולן) וסובוטקס בישראל למכרז. “האגודה לשירותי בריאות הציבור”- מלכ”ר מקצועי הפועל ללא מטרות רווח זכתה במכרז. בסוף 2009, עם תום החוזה מהמכרז הקודם, הוחלט לצאת למכרז חדש, הפתוח לגופים פרטיים המשמשים למטרות רווח.

אם יתקיים המכרז ללא עיגון זכויות העובדים והמטופלים, גופים פרטיים יוכלו לעשות רווח כלכלי על חשבון מטופלים מכורים לסמים. כך מי שימכור יותר תרופות, ירוויח יותר כסף. במידה ואכן יופרטו המרכזים וכל אחד מהם ינוהל על ידי גוף פרטי אחר, יהיה קשה מאד לפקח על איכות הטיפול וזכויות המטופל. מכיוון שהדרך להגדיל את הרווח תהיה לחלק יותר טיפול תרופתי (למכור יותר), יווצר ניגוד אינטרסים מסוכן. זו עלולה להיות פגיעה חמורה בזכויות הבסיסיות של המטופלים, אשר להם תרופות אלה מהוות שער להצלה מחיי עבריינות, מחלות, זנות, ניתוק חברתי ואף מוות. טיפול זה חשוב למכורים עצמם, כמו גם לחברה כולה אשר מושפעת מהתנהגויות אלו.

בנוסף, אין להתעלם מעובדי המרכזים, אשר חלקם עובדים במערכות הטיפול מזה עשרות שנים ופרנסתם וזכויותיהם יכולים להיפגע בצורה חמורה. על כן, כחלק ממאבק העובדים במכרז המתוכנן, התאגדו עובדי מרכזי המתדון בארגון העובדים “כוח לעובדים”. העובדים פתחו במאבק כנגד העברת ניהול תחום רגיש זה לגופים למטרות רווח ולמען עיגון זכויות העובדים והמטופלים כחלק מתנאי המכרז.

עובדי מרכזי המתדון החליטו שלא יתכן כי שיקולים של רווח כלכלי יהיו חשובים יותר מזכויות המטופלים, העובדים, טובת הציבור וכבוד האדם! יד ביד יוצאים למאבק משותף – עובדי המרכזים, אנשי מקצוע מתחום בריאות הציבור, בריאות הנפש, זכויות האדם והרווחה.

כיום סניף עובדי מרכזי המתדון מונה למעלה מ-70 חברים (מתוך כ-110 עובדים). לכל מרכז מתדון יש נציג וועד נבחר. הוועד מקיים ישיבות שוטפות ואחראי על ארגון הפעילות ועל קידום המאבק.